ಲಿಯೊಟಾಲಸ್ಟಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೆಲೆಗಳು- ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ


Author: ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ ಆರ್.ಎನ್.

Category: ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

Publisher: ಬಂಡಾರ ಪ್ರಕಾಶನ

Year of Publication: 2024


Price: ₹300 ₹240

Qty:

Description

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಲಿಯೊಟಾಲಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿರುವ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ